parafia pw. Ducha Świętego w Zielonej Górzeparafia Ducha Świętego

parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej GórzeMatki Bożej Częstochowskiej

parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej GórzeMB Nieustającej Pomocy

parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej GórzeMiłosierdzia Bożego

parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej GórzeNajświętszego Zbawiciela

parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Zielonej GórzeNiepokalanego Poczęcia NMP

parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej GórzePodwyższenia Krzyża Świętego

parafia pw. św. Stanisława Kostkiśw. Stanisława Kostki

parafia pw. św. Brata Alberta w Zielonej Górześw. Brata Alberta

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górześw. Franciszka z Asyżu

parafia pw. św. Jadwigi (konkatedra) w Zielonej Górześw. Jadwigi (konkatedra)

parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górześw. Józefa Oblubieńca

parafia pw. św. Urbana I w Zielonej Górześw. Urbana I

Greckokatolicka parafia pw. Opieki Matki Bożej w Zielonej GórzeOpieki Matki Bożej (greckokatolicka)

Logowanie/rejestracja

Strona główna » wiadomości » Krak?w: Nowa prze?o?ona generalna prezentek

Krak?w: Nowa prze?o?ona generalna prezentek

2007-07-25, Radio Watyka?skie/J

S. Olga Ma?lanka zosta?a prze?o?on? generaln? prezentek. Wyboru dokona?a 24 lipca obraduj?ca w Krakowie kapitu?a Zgromadzenia Panien Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny.

„Wyb?r jest dla mnie wielkim wyzwaniem i wielkim zadaniem – powiedzia?a Radiu Watyka?skiemu nowa prze?o?ona generalna. – B?d? chcia?a prowadzi? zgromadzenie tak, jak do tej pory by?o prowadzone, w duchu Bo?ym i w duchu charyzmatu naszej za?o?ycielki, S?ugi Bo?ej Matki Zofii Czeskiej”.

„Jest nas 130 si?str. Pe?nimy dzie?a apostolskie na terenie Polski, a tak?e w dw?ch domach za granic? – na Ukrainie i w Rzymie. Jeste?my skoncentrowane na dziele wychowania i nauczania dzieci i m?odzie?y. Prowadzimy 4 szko?y: 2 licea i 2 gimnazja, 2 przedszkola, dom dziecka, dom pomocy spo?ecznej w Jordanowie. Szkolnictwo si? bardzo rozwija, coraz wi?cej m?odzie?y zg?asza si? do naszych szk??, zw?aszcza do gimnazjum. W Rzeszowie jest ponad 700 uczni?w, w Krakowie – oko?o 200. Jest to wielkie wyzwanie, kt?re stoi przed nami i chc? dalej w tym duchu prowadzi?, ?eby obj?? opiek? dzieci i m?odzie? w naszych szko?ach i ?eby te szko?y si? poszerza?y” – powiedzia?a m. Olga Ma?lanka.

Prze?o?ona generalna Zgromadzenia Panien Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny (si?str prezentek) urodzi?a si? 24 stycznia 1964 r. w Podwilku. Do zgromadzenia wst?pi?a w roku 1982, ?luby wieczyste z?o?y?a w 1990 r.

W roku 1992 uko?czy?a studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i otrzyma?a tytu? magistra psychologii. Od 1993 r. pracowa?a jako wychowawczyni w internacie dla dziewcz?t liceum, prowadzonego przez siostry prezentki, a nast?pnie jako kierowniczka. W 1994 r. uko?czy?a Karmelita?skie Studium Duchowo?ci, a w 2000 r. Szko?? Formatorek w Centrum Formacji Duchowej Salwatorian?w w Krakowie.

Od 1998 r. do chwili obecnej by?a prze?o?on? Domu Matki Za?o?ycielki S?ugi Bo?ej Zofii Czeskiej w Krakowie, a od 2001 r. radn? generaln?. Dnia 24 lipca 2007 r. zosta?a wybrana prze?o?on? generaln? zgromadzenia si?str prezentek.

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny (Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) powsta?o w XVII wieku w Krakowie. Powszechnie u?ywana jego nazwa: "Prezentki", wywodzi si? od ?aci?skiego s?owa presentatio (ofiarowanie). Jest zgromadzeniem habitowym, na prawie papieskim. Strojem si?str prezentek jest czarny habit oraz czarny welon z bia?ym paskiem. Do pracy u?ywaj? siostry stroju uproszczonego w bia?ym lub niebieskim kolorze.

Herbem (god?em) Zgromadzenia jest hierogram utworzony z liter tworz?cych imi? Maria, z umieszczon? nad nim koron?.

Za?o?ycielk? zgromadzenia jest s?uga Bo?a matka Zofia z Maciejowskich Czeska (1584-1650). Od swego zarania siostry prezentki zwi?zane s? z Krakowem, gdzie powsta?o zgromadzenie i gdzie prowadzi do dzi? sw? dzia?alno?? wychowawczo-pedagogiczn?. Dom macierzysty zgromadzenia mie?ci si? przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie, a dom generalny przy ulicy ?w. Jana 7.

Siostry prezentki powsta?y jako pierwsze polskie zgromadzenie zakonne oddane pracy apostolskiej w Ko?ciele czyli czynne, bez ?cis?ej klauzury papieskiej w?a?ciwej zakonom kontemplacyjnym. Wszystkie istniej?ce wcze?niej zakony w Polsce zar?wno m?skie jak i ?e?skie wywodzi?y si? z klasztor?w zagranicznych b?d? te? powsta?y na ziemiach polskich, ale nie by?y to polskie wsp?lnoty.

Trudno jest wskaza? jednoznacznie dat? roczn? powstania zgromadzenia, bowiem by? to nie jednorazowy akt, lecz wieloletni proces. Za dat? powstania zgromadzenia przyjmuje si? najcz??ciej 31 V 1627 rok, w kt?rym zosta? wydany przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego dokument erekcyjny Domu Panie?skiego Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny i jego statut?w. Dom zosta? ufundowany i za?o?ony przez s?ug? Bo?? matk? Zofi? Czesk? w celu kszta?cenia i wychowywania dziewcz?t zw?aszcza sierot i ubogich. Matka Zofia gromadz?c dziewcz?ta powo?a?a r?wnocze?nie do ?ycia wsp?lnot? os?b, kt?ra mia?a si? tymi dziewcz?tami zajmowa? i zorganizowa?a j? na wz?r ?ycia zakonnego.

Powsta?a wsp?lnota nie by?a zakonem w ?cis?ym znaczeniu, a jedynie zgromadzeniem religijnym, bowiem w tym czasie nie mog?y istnie? wsp?lnoty zakonne bez ?cis?ej klauzury. ?cis?a klauzura z kolei uniemo?liwia?a prowadzenie szko?y.

Utworzone przez matk? Zofi? Czesk? zgromadzenie otrzyma?o na pocz?tku drugiej po?owy XVII w. pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na sk?adanie przez jego cz?onkinie ?lub?w publicznych i na przyjmowanie do nowicjatu. Konstytucje zgromadzenia zosta?y zatwierdzone 10 lat po ?mierci za?o?ycielki, 13 I 1660 roku przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego.

Siedzib? zgromadzenia przez prawie sto lat by? dom macierzysty przy ulicy Szpitalnej. W roku 1726 siostry przeprowadzi?y si? wraz ze szko?? do nowego budynku przy ul. ?w. Jana. ?wczesny biskup krakowski Konstanty Felicjan Szaniawski przekaza? wtedy zgromadzeniu ko?ci?? pod wezwaniem ?w. Jana Chrzciciela i ?w. Jana Ewangelisty, a w nim ?askami s?yn?cy obraz Matki Bo?ej od Wykupu Niewolnik?w, czczonej tak?e jako Matka Bo?a ?wi?toja?ska lub Matka Wolno?ci.

Kardyna? Karol Wojty?a w li?cie na jubileusz 350-lecia pracy wychowawczej zgromadzenia si?str prezentek w 1977 roku tak okre?li? ich powo?anie: "Pom?c ka?dej duszy stan?? wobec Boga ?ywego, kt?ry jest Mi?o?ci? i ukszta?towa? z tej ?wiadomo?ci ?ycie, jako odpowied? na t? Mi?o?? - to powo?anie, kt?remu warto po?wi?ci? siebie i wszystkie si?y umys?u, woli i serca, ducha i cia?a, po?wi?ci? siebie ca??. W?a?nie tak widz? powo?anie Si?str Prezentek, wszystkich i ka?dej".

Zgromadzenie si?str prezentek nieprzerwanie kontynuuje do dzi? zapocz?tkowan? przez s?ug? Bo?? dzia?alno?? dydaktyczno-wychowawcz? w Polsce - prowadzi licea z internatem oraz gimnazja w Krakowie i Rzeszowie, przedszkola, podejmuje wszelkiego rodzaju prace w?r?d dzieci i m?odzie?y (m. in. prowadzi dom dzieci specjalnej troski, dom dziecka, podejmuje katechizacj?). Dom generalny zgromadzenia znajduje si? w Krakowie przy ul. ?w. Jana 7, gdzie mie?ci si? tak?e wspomniane liceum i gimnazjum. W domu s?ugi Bo?ej przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie prowadzony jest internat dla dziewcz?t.

źródło: info.wiara.pl

Kardynał Wyszyński. Biografia

Kardynał Wyszyński. Biografia
Był prymasem w najtrudniejszym dla polskiego Kościoła czasie. Jego życie i działalność to wielka manifestacja siły ludzkiego ducha i niezachwianej wiary. Autorytet dla wielu Polaków, mąż stanu, polityk. Ale przede wszystkim człowiek, który całe swoje życie oddał Bogu i Kościołowi.
Czytaj więcej

Czytania z dnia

I czytanie: Pwt 26,16-19
Psalm: Ps 119,1-2.4-5.7-8
Aklamacja: 2 Kor 6,2b
Ewangelia: Mt 5,43-48

Nie potrafię schudnąć
Dr Pierre Dukan
Nie potrafię schudnąć
Próbowałaś już wszystkiego, stosowałaś wszelkie możliwe diety, a potem znów przybierałaś na wadze? Ta książka jest dla Ciebie.
Czytaj więcej

Warto naprawić małżeństwo

Księgarnia religijna

Zaprzyjaźnione strony

Księgarnia religijna

encykliki | Parafia | Jacek Pulikowski mp3 | Zielona Góra

projekt i wykonanie: BRODEX Radosław Rudziński

asics cumulus 14 asics gel nimbus 14 womens asics golf shoes new balance feminino asics wiki new balance chile wrestling shoes asics asics france asics france new balance ml501 asics weightlifting shoes asics nimbus 14 womens asics 2170 womens asics outlet online asics biku asics amazon asics turf shoes asics baseball cleats new balance sverige asics gel nimbus review ebay asics asics nimbus review asics tiger wrestling shoes asics promo code asics supination asics gel nimbus 14 women new balance 420 baratas asics underpronation asics gel nimbus sale asics blur new balance ww665 new balance running hombre asics shoes wiki asics keyano asic gel kayano 18 asics fashion shoes new balance ofertas online hello kitty asics mens asics nimbus 14 womens asics nimbus 14 new balance 373 burgundy asics gel platinum asic nimbus 13 asics t054n asics t054n asics sissy wrestling shoes asics t095n asic nimbus 14 womens asic gel nimbus 14 womens asic gel nimbus 14 womens asics parkour shoes asic tiger wrestling shoes asics wrestling socks asics wrestling socks custom asics wrestling shoes asics gel assault wrestling shoes asics gel assault wrestling shoes asics sneakers for women asics southaven ms asics gel antares 3 asics gel fortitude 4 wrestling asics shoes asics gel evolution 4 new balance 373 uk asics nimbus 14 sale asics nimbus 14 sale asics gel nimbus sale womens asics supreme lyteflex asics nimbus reviews asics gel nimbus 14 neon yellow womens asics gel nimbus sale asics wide width running shoes asics lyteflex 2 womens asics gel nimbus 14 sale new balance 442 gray suede asics gel-inspire ii asic nimbus 13 womens asic nimbus 13 womens wholesale asics running shoes discontinued asics running shoes discontinued asics running shoes discontinued asics running shoes new balance 730 crossfit new balance 580 rainbow asics gt 2160 mens review