parafia pw. Ducha Świętego w Zielonej Górzeparafia Ducha Świętego

parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej GórzeMatki Bożej Częstochowskiej

parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej GórzeMB Nieustającej Pomocy

parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej GórzeMiłosierdzia Bożego

parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej GórzeNajświętszego Zbawiciela

parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Zielonej GórzeNiepokalanego Poczęcia NMP

parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej GórzePodwyższenia Krzyża Świętego

parafia pw. św. Stanisława Kostkiśw. Stanisława Kostki

parafia pw. św. Brata Alberta w Zielonej Górześw. Brata Alberta

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górześw. Franciszka z Asyżu

parafia pw. św. Jadwigi (konkatedra) w Zielonej Górześw. Jadwigi (konkatedra)

parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górześw. Józefa Oblubieńca

parafia pw. św. Urbana I w Zielonej Górześw. Urbana I

Greckokatolicka parafia pw. Opieki Matki Bożej w Zielonej GórzeOpieki Matki Bożej (greckokatolicka)

Logowanie/rejestracja

Strona główna » wiadomości » Krak?w: Nowa prze?o?ona generalna prezentek

Krak?w: Nowa prze?o?ona generalna prezentek

2007-07-25, Radio Watyka?skie/J

S. Olga Ma?lanka zosta?a prze?o?on? generaln? prezentek. Wyboru dokona?a 24 lipca obraduj?ca w Krakowie kapitu?a Zgromadzenia Panien Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny.

„Wyb?r jest dla mnie wielkim wyzwaniem i wielkim zadaniem – powiedzia?a Radiu Watyka?skiemu nowa prze?o?ona generalna. – B?d? chcia?a prowadzi? zgromadzenie tak, jak do tej pory by?o prowadzone, w duchu Bo?ym i w duchu charyzmatu naszej za?o?ycielki, S?ugi Bo?ej Matki Zofii Czeskiej”.

„Jest nas 130 si?str. Pe?nimy dzie?a apostolskie na terenie Polski, a tak?e w dw?ch domach za granic? – na Ukrainie i w Rzymie. Jeste?my skoncentrowane na dziele wychowania i nauczania dzieci i m?odzie?y. Prowadzimy 4 szko?y: 2 licea i 2 gimnazja, 2 przedszkola, dom dziecka, dom pomocy spo?ecznej w Jordanowie. Szkolnictwo si? bardzo rozwija, coraz wi?cej m?odzie?y zg?asza si? do naszych szk??, zw?aszcza do gimnazjum. W Rzeszowie jest ponad 700 uczni?w, w Krakowie – oko?o 200. Jest to wielkie wyzwanie, kt?re stoi przed nami i chc? dalej w tym duchu prowadzi?, ?eby obj?? opiek? dzieci i m?odzie? w naszych szko?ach i ?eby te szko?y si? poszerza?y” – powiedzia?a m. Olga Ma?lanka.

Prze?o?ona generalna Zgromadzenia Panien Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny (si?str prezentek) urodzi?a si? 24 stycznia 1964 r. w Podwilku. Do zgromadzenia wst?pi?a w roku 1982, ?luby wieczyste z?o?y?a w 1990 r.

W roku 1992 uko?czy?a studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i otrzyma?a tytu? magistra psychologii. Od 1993 r. pracowa?a jako wychowawczyni w internacie dla dziewcz?t liceum, prowadzonego przez siostry prezentki, a nast?pnie jako kierowniczka. W 1994 r. uko?czy?a Karmelita?skie Studium Duchowo?ci, a w 2000 r. Szko?? Formatorek w Centrum Formacji Duchowej Salwatorian?w w Krakowie.

Od 1998 r. do chwili obecnej by?a prze?o?on? Domu Matki Za?o?ycielki S?ugi Bo?ej Zofii Czeskiej w Krakowie, a od 2001 r. radn? generaln?. Dnia 24 lipca 2007 r. zosta?a wybrana prze?o?on? generaln? zgromadzenia si?str prezentek.

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny (Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) powsta?o w XVII wieku w Krakowie. Powszechnie u?ywana jego nazwa: "Prezentki", wywodzi si? od ?aci?skiego s?owa presentatio (ofiarowanie). Jest zgromadzeniem habitowym, na prawie papieskim. Strojem si?str prezentek jest czarny habit oraz czarny welon z bia?ym paskiem. Do pracy u?ywaj? siostry stroju uproszczonego w bia?ym lub niebieskim kolorze.

Herbem (god?em) Zgromadzenia jest hierogram utworzony z liter tworz?cych imi? Maria, z umieszczon? nad nim koron?.

Za?o?ycielk? zgromadzenia jest s?uga Bo?a matka Zofia z Maciejowskich Czeska (1584-1650). Od swego zarania siostry prezentki zwi?zane s? z Krakowem, gdzie powsta?o zgromadzenie i gdzie prowadzi do dzi? sw? dzia?alno?? wychowawczo-pedagogiczn?. Dom macierzysty zgromadzenia mie?ci si? przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie, a dom generalny przy ulicy ?w. Jana 7.

Siostry prezentki powsta?y jako pierwsze polskie zgromadzenie zakonne oddane pracy apostolskiej w Ko?ciele czyli czynne, bez ?cis?ej klauzury papieskiej w?a?ciwej zakonom kontemplacyjnym. Wszystkie istniej?ce wcze?niej zakony w Polsce zar?wno m?skie jak i ?e?skie wywodzi?y si? z klasztor?w zagranicznych b?d? te? powsta?y na ziemiach polskich, ale nie by?y to polskie wsp?lnoty.

Trudno jest wskaza? jednoznacznie dat? roczn? powstania zgromadzenia, bowiem by? to nie jednorazowy akt, lecz wieloletni proces. Za dat? powstania zgromadzenia przyjmuje si? najcz??ciej 31 V 1627 rok, w kt?rym zosta? wydany przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego dokument erekcyjny Domu Panie?skiego Ofiarowania Naj?wi?tszej Maryi Panny i jego statut?w. Dom zosta? ufundowany i za?o?ony przez s?ug? Bo?? matk? Zofi? Czesk? w celu kszta?cenia i wychowywania dziewcz?t zw?aszcza sierot i ubogich. Matka Zofia gromadz?c dziewcz?ta powo?a?a r?wnocze?nie do ?ycia wsp?lnot? os?b, kt?ra mia?a si? tymi dziewcz?tami zajmowa? i zorganizowa?a j? na wz?r ?ycia zakonnego.

Powsta?a wsp?lnota nie by?a zakonem w ?cis?ym znaczeniu, a jedynie zgromadzeniem religijnym, bowiem w tym czasie nie mog?y istnie? wsp?lnoty zakonne bez ?cis?ej klauzury. ?cis?a klauzura z kolei uniemo?liwia?a prowadzenie szko?y.

Utworzone przez matk? Zofi? Czesk? zgromadzenie otrzyma?o na pocz?tku drugiej po?owy XVII w. pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na sk?adanie przez jego cz?onkinie ?lub?w publicznych i na przyjmowanie do nowicjatu. Konstytucje zgromadzenia zosta?y zatwierdzone 10 lat po ?mierci za?o?ycielki, 13 I 1660 roku przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego.

Siedzib? zgromadzenia przez prawie sto lat by? dom macierzysty przy ulicy Szpitalnej. W roku 1726 siostry przeprowadzi?y si? wraz ze szko?? do nowego budynku przy ul. ?w. Jana. ?wczesny biskup krakowski Konstanty Felicjan Szaniawski przekaza? wtedy zgromadzeniu ko?ci?? pod wezwaniem ?w. Jana Chrzciciela i ?w. Jana Ewangelisty, a w nim ?askami s?yn?cy obraz Matki Bo?ej od Wykupu Niewolnik?w, czczonej tak?e jako Matka Bo?a ?wi?toja?ska lub Matka Wolno?ci.

Kardyna? Karol Wojty?a w li?cie na jubileusz 350-lecia pracy wychowawczej zgromadzenia si?str prezentek w 1977 roku tak okre?li? ich powo?anie: "Pom?c ka?dej duszy stan?? wobec Boga ?ywego, kt?ry jest Mi?o?ci? i ukszta?towa? z tej ?wiadomo?ci ?ycie, jako odpowied? na t? Mi?o?? - to powo?anie, kt?remu warto po?wi?ci? siebie i wszystkie si?y umys?u, woli i serca, ducha i cia?a, po?wi?ci? siebie ca??. W?a?nie tak widz? powo?anie Si?str Prezentek, wszystkich i ka?dej".

Zgromadzenie si?str prezentek nieprzerwanie kontynuuje do dzi? zapocz?tkowan? przez s?ug? Bo?? dzia?alno?? dydaktyczno-wychowawcz? w Polsce - prowadzi licea z internatem oraz gimnazja w Krakowie i Rzeszowie, przedszkola, podejmuje wszelkiego rodzaju prace w?r?d dzieci i m?odzie?y (m. in. prowadzi dom dzieci specjalnej troski, dom dziecka, podejmuje katechizacj?). Dom generalny zgromadzenia znajduje si? w Krakowie przy ul. ?w. Jana 7, gdzie mie?ci si? tak?e wspomniane liceum i gimnazjum. W domu s?ugi Bo?ej przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie prowadzony jest internat dla dziewcz?t.

źródło: info.wiara.pl

Jakie są twoje cele?

Jakie są twoje cele?
Gary Ryan Blair przedstawia kompleksową, zintegrowaną metodę definiowania życiowych pragnień. Za pomocą wnikliwych, dogłębnych i trafnych pytań krok po kroku odsłania przed każdym z nas drogę do odkrycia sensu działania i do życia polegającego na realizacji celów, pełnych harmonii i równowagi. Mądrość i siła tych pytań skłania do wykorzystywania możliwości wyłaniających się wraz z udzielanymi odpowiedziami.
Czytaj więcej

Czytania z dnia

I czytanie: Hbr 11,1-2.8-19
Psalm: Łk 1,69-72.74-75
Aklamacja: Hbr 4,12
Ewangelia: Mk 4,35-41

Święta Barbara. Patronka ciężkiej pracy

Święta Barbara. Patronka ciężkiej pracy
Postać św. Barbary, młodej dziewczyny, która oddała życie w obronie wiary, niewątpliwie budzi podziw. Opowieść ukazuje życie i śmierć tej młodej męczennicy, która stała się patronką ciężkiej pracy górników, hutników, żołnierzy, rybaków, marynarzy, chirurgów... oraz dobrej śmierci.
Czytaj więcej

Krokodyl dla ukochanej

Książki Jacka Pulikowskiego

Zaprzyjaźnione strony

Księgarnia religijna

encykliki | Parafia | Jacek Pulikowski mp3 | Księgarnia katolicka | Pulikowski książki | Zielona Góra

projekt i wykonanie: BRODEX Radosław Rudziński